Wprowadzenie

IMF2017 - JSW odpowiedzialny rozwój poprzez innowacje, inwestycje i edukację


… trudność polega nie tyle na tworzeniu nowych pomysłów, ile na ucieczce od starych
John Maynard Keynes

Innowacje - Przełom w rozwoju JSW

Inauguracja funkcjonowania JSW Innowacje nastąpi podczas międzynarodowej konferencji naukowej z serii International Mining Forum 2017 pt.: Mining of the future - New Problems and Solutions. 

Mining of the future - New Problems and Solutions, Polska, Jastrzębie Zdrój 28-30 czerwca 2017r.

Konferencja International Mining Forum (IMF) powstała z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Tegoroczne obrady IMF odbędą się w Jastrzębiu Zdroju, w kopalni Pniówek w dniach 28-30 czerwca. Jego głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oddział Rybnik.   Wydarzenie objęło patronatem Ministerstwo Energii  Gospodarzem kongresu jest Jastrzębska Spółka Węglowa

W swoich założeniach IMF - JSW 2017 ma stać się platformą wymiany myśli naukowej i praktycznych inżynierskich rozwiązań na forum międzynarodowym z udziałem przedstawicieli górniczych krajów z Europy i świata.

IMF – JSW 2017 swoim zakresem obejmie:

 • górnictwo podziemne na progu XXI wieku
 • nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż
 • kierunki poprawy efektywności robót przygotowawczych
 • wentylacja i klimatyzacja kopalń
 • informatyka w przemyśle wydobywczym
 • eksploatacja złóż w warunkach zagrożeń naturalnych
 • zarządzanie bezpieczeństwem pracy w kopalniach

Atrakcyjnym punktem programu będzie umożliwienie uczestnikom praktycznego zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania kopalń JSW, w tym wykorzystywaną techniką i technologią eksploatacji.

Istotnym tematem IMF - JSW 2017 będzie również prezentacja przemian, jakie odnotowało polskie górnictwo na przełomie wieków, ale też wyzwań, jakie stoją przed górnictwem na progu XXI wieku. Dotyczy to w szczególności wdrożenia i wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technicznych i informatycznych w kopalniach, podjęcia szerokich działań informujących na temat gospodarki surowcami mineralnymi i procesów ich pozyskiwania, których ważnym elementem jest górnictwo.

Podczas obrad IMF JSW 2017 zaprezentowane zostaną kierunkowe założenia opracowywanej aktualnie w JSW strategii funkcjonowania Grupy Kapitałowej do roku 2030. Fundamentem rozwoju produkcji w JSW będzie:

 1. Załoga o wysokich kwalifikacjach, koncentrująca się na realizacji wspólnych celów;
 2. Wysokowydajne, dobrze dobrane do istniejących warunków geologiczno-górniczych maszyny i urządzenia mechanizujące roboty górnicze;
 3. Maksymalne wyeliminowanie ciężkiej pracy fizycznej, poprzez mechanizację i automatyzację jak największego zakresu robót pod ziemią;
 4. Wdrażanie nowoczesnych systemów informatycznych do różnych sfer działalności górniczej, usprawniających procesy technologiczne, monitorujących pracę maszyn i urządzeń oraz w sferze planowania produkcji.

PRZEŁOM W ROZWOJU JSW – INNOWACYJNOŚĆ 

JSW W latach 2015 – 2017 JSW SA realizowała program głębokiej restrukturyzacji, warunkujący odzyskanie rentowności i płynności finansowej w trudnych warunkach rynkowych (istnieje szereg przykładów upadłości firm wydobywczych na świecie w związku z trwającym kryzysem gospodarczym). JSW, aby się obronić przed upadłością, podjęła wiele trudnych decyzji, m.in. o sprzedaży akcji Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. oraz aktywów koksowniczych Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A.

Obecnie, po okresie głębokiej restrukturyzacji dla podniesienia konkurencyjności i elastyczności produkcji, Zarząd JSW zamierza postawić na rozwój poprzez innowacje i inwestycje. Hasłem, które chcielibyśmy wdrożyć na trwałe w Spółce jest:

JSW odpowiedzialny rozwój poprzez innowacje, inwestycje i edukację

Kluczem do optymalnego rozwoju JSW jest  powołanie do życia Jastrzębskiego Centrum Innowacji i Rozwoju (JSW INNOWACJE).

Powstałe na bazie Polskiego Koksu Jastrzębskie Centrum Innowacji i Rozwoju (JSW Innowacje) stanie się docelowo kompleksowym zapleczem badawczo-rozwojowym całej Grupy Kapitałowej JSW.

Swoją działalnością JSW Innowacje obejmie  wszystkie fazy działalności badawczo-rozwojowej Grupy Kapitałowej od badań, poprzez projekty, ocenę oddziaływania na środowisko, analizę wykonalności, po nadzór nad ich realizacją. Chcielibyśmy, aby główne cele badawcze JSW Innowacje obejmowały:

 • wydłużenie okresu eksploatacji posiadanych aktywów;
 • sterowanie jakością prowadzonego procesu;
 • wzrost wydajności majątku produkcyjnego;
 • bezpieczeństwo i ochronę środowiska;
 • rewitalizację terenów poprzemysłowych i wykorzystanie odpadów;
 • wzrost zysków dzięki wdrażanym  innowacjom;
 • rozwój zasobów ludzkich Grupy Kapitałowej JSW.

JSW Innowacje, z siedzibą w Katowicach, wykorzysta swoje położenie geograficzne angażując na rzecz JSW środowiska naukowo-badawcze z Katowic, Gliwic i Krakowa w celu stymulowania rozwoju całej Grupy Kapitałowej

<